Hi-polish Rope style Platinum Love Bands SJ PTO 114